•  
  •  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecvyrava.sk spravuje Obec Výrava je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Výrava 

Adresa:
Obecný úrad Výrava 
Výrava 100
067 16 Výrava

IČO: 00323764

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Región: Laborecký
Počet obyvateľov: 190
Rozloha: 2 024 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1557

Všeobecné informácie: info@obecvyrava.sk
Podateľňa: podatelna@obecvyrava.sk
Starosta: Monika Kurťaková, e-mail: starosta@obecvyrava.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecvyrava.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 057 / 739 31 75

E-mail: obecvyrava@centrum.sk  sekretariat@obecvyrava.sk

Kompetencie:
Obec Výrava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Matričný úrad:

matrikárka : p. Iveta Roháčová

tel.kontakt : 0577393175 0911314578

úradné hodiny matričného úradu

Pondelok: od 9.00- 12.00 hod.

Štvrtok : od 9,00- 12.00 hod.

Stavebný úrad máme ako spoločnú úradovňu na Mestskom úrade v Medzilaborciach.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

КОНТАКТЫ

Тот вебовый центер   www.obecvyrava.sk  Село Вырава, є зроблене  i наповньоване в згоді із платнов  леґіслативов, подля правил приступности  вебового центра подля предложіня Выносу о штандардох про ч. IS VS  ( платність 1.10.2008, выданый у Фінанчнім справодайцови MF SR č.9/2008)          

Správca obsahu: Obec Výrava                     Ведучій обсягу :  Село Вырава,

Adresa:                                                            Адрес :

Obecný úrad Výrava                                      Сельскый уряд  Вырава

Výrava 100                                                      Вырава 100

067 16 Výrava                                                 067 16  Вырава

IČO: 00323764                                               ІЧО : 00323764

Samosprávny kraj: Prešovský                     Aвтономный край : Пряшівскый

Okres: Medzilaborce                                     Окрес : Меджілабірці

Región: Laborecké združenie mesta a obcí                      Реґіон : Лаборецке здружіня міста а сіл

Počet obyvateľov: 192                                                        Чісло обывателів : 192

Rozloha :  2024 ha                                                                 Площа :  2024 га

Prvá písomná zmienka: v roku 1557                                 Перше писомне спомянутя : в року  1557

Староста : Моніка Куртякова, тел.: 0577393175, 0911568212, емаіл: obecvyrava@centrum.sk

Інформації о наповньованю вебового сідла : obecvyrava@centrum.sk

Компетенції :

Село Вырава є самостатній територіялный автономный а управляючій  цілок Словеньской републикы, котрый свої самосправны компетенції  робить самостатні  (закон SNR č. 369/1990 Zb. о сельскім зряджіню - сістемі).                                                                                         

Matričný úrad :                                                         Матричный уряд

matrikárka :  p.  Iveta Roháčová                               матрикарка  п. Івета Рогачова

tel. kontakt / тел.контакт:  057 7393175, 0911314578      емаіл / email: obecvyrava@centrum.sk   
úradné hodiny matričného úradu                            урядны годины матричного уряду

Pondelok  :  09.00 - 12.00 hod.                                   Понеділок : 09.00 - 12.00 год. 

Štvrtok:        09.00 - 12.00 hod.                                   Четвер :     09.00 - 12.00 год. 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár